E-mail slecht leesbaar? Klik hier voor de online versie: www.bodembreedacademie.nl/newsletters/nieuwsbrief.aspx?id=332 Juni 2009
In deze nieuwsbrief:
Workshop ter ondersteuning van het gebruik van de Handreikingen Gemeentelijk Bodembeleid

De gemeenten in Groningen en Drenthe organiseren in samenwerking met SenterNovem/Bodem+ en onder de vlag van de BodemBreedAcademie op 24 en 25 juni a.s. workshops voor hun bodemadviseurs. Onderwerp is een negental handreikingen voor gemeentelijk bodembeleid.

In de workshops zal het gebruik van verder worden toegelicht. In een tweetal parallele sessies met praktijksituaties krijgen de deelnemers meer grip op inhoud van de handreikingen en tools in handen om ze in de eigen praktijk toe te passen. Dit geldt met name voor het onderwerp bodemtoetsen bij bestemmingsplan (Wro) en bij bouwvergunning (Ww).

De handreikingen zijn ontwikkeld voor en door gemeenten, waarbij Witteveen+Bos de redactie heeft verzorgd. Op 25 j.l. heeft een landelijke workshop als try-out plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot aanpassingen, waarbij ook de vragen zoals binnengekomen bij de helpdesk van Bodemplus zijn verwerkt. Een geactualiseerde versie van de hanbdreikingen komt binnenkort beschikbaar op de website van Bodemplus.

Via de regionale coordinatoren van Bodemplus is het mogelijk om bij u in de regio een bijeenkomst te organiseren.

Door de inzet van de BodemBreedAcademie (i.h.b. SenterNovem Bodem+) zullen er géén deelnemersvergoedingen worden gevraagd. Toegang is gratis. U kunt zich nu voor deze workshop inschrijven op de website van de BodemBreedAcademie.

De workshop ter ondersteuning van het gebruik van de Handreikingen Gemeentelijk Bodembeleid is een initiatief van SenterNovem Bodem+ met medewerking van Witteveen+Bos.

Top cursus Verontreinigde bodems

     
       Om kennis van vernieuwingen in onderzoek, technologie en beleid bij de lagere overheden te vergroten, heeft Wageningen Universiteit in samenwerking met SenterNovem/Bodem+ en SKB de Master Course Bodem ontwikkeld. Deze cursus gaat in op de nieuwste ontwikkelingen in beleid en regelgeving en de nieuwste kennis op het gebied van bodemsanering. De TOP cursus is gebaseerd op een college uit het Master of Science programma van de Environmental Science opleiding van Wageningen Universiteit.                                            

Deelname aan de cursus is, onder voorwaarden, gratis.

Dit is mogelijk door sponsoring van de BodemBreedAcademie. Voorwaarden voor deze gratis deelname zijn:

  • actieve deelname aan de cursus,
  • Na afloop maakt u een kort versalg van een relfectie op de betekenis van de geschetste ontwikkelingen voor uw werk, circa 1 pagina tekst a.d.h.v. een paar vragen 

Meer inlichtingen:

Wageningen Business school, David Postma,
Postbus 226, 6700 AE Wageningen
tel. 0317 483631 of 0317 484093

Basiscursus bodemrisicobeoordeling

Wilt u kunnen uitleggen waarom bewoners zich waarschijnlijk geen zorgen hoeven te maken, terwijl de bodem waarop ze wonen valt in de bodemkwaliteitsklasse Industrie? Wilt u weten waarom je een ernstig verontreinigde bodem niet altijd hoeft te saneren? Hebt u wel eens gehoord van de Risicotoolbox en Sanscrit, maar weet u niet precies waar deze instrumenten voor dienen? Dan is de nieuwe 1-daagse Basiscursus bodemrisicobeoordeling iets voor u!

Het bodembeleid wil sturen op risico's, waarbij er verschil is tussen het beleid voor bodemsanering en voor grondverzet. Om de risico's te kunnen beoordelen zijn instrumenten ontwikkeld: de verschillende bodemnormen, de Risicotoolbox en Sanscrit. In de Basiscursus bodemrisicobeoordeling maakt u kennis met deze instrumenten. De cursus wordt kosteloos aangeboden via de BodemBreedAcademie. Voor meer informatie gaat u naar www.bodembreedacademie.nl

Cursusdata
Voor het najaar komen er drie nieuwe cursusdata. Deze worden binnenkort op de website van de bodembreedacademie bekend gemaakt. Aanmelden is nu mogelijk.

Direct inschrijven? Klik hier.

De basiscursus bodemrisicobeoordeling is een initiatief van SenterNovem Bodem+ met medewerking van Van Hall Larenstein, Grontmij, RIVM en DCMR Milieudienst Rotterdam.

Nieuwsbrief blijven ontvangen
Per 1 juli aanstaande wordt de wet op Telecommunicatie van kracht (klik hier voor de volledige tekst van de Wet).

  

De invoering van deze wet heeft als gevolg dat wij u zonder uw voorafgaande toestemming niet meer elektronisch mogen informeren.
Om te voorkomen dat wij u niet meer op de hoogte mogen brengen van nieuws uit uw netwerk, ontwikkelingen, workshops en overige informatie, verzoeken wij u via de hiervoor gemaakte internet pagina ons uw toestemming te verlenen.
 
U kunt zich registreren via: www.curnet.nl/aanmelden
 
U mag van ons verwachten dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en u zo zorgvuldig mogelijk informeren over ontwikkelingen op uw aandachtsgebied.
Contact
Rian Janse - secretaris / Cor Neeft - coördinator BBA
Groningenweg 10, 2803 PV Gouda - Postbus 420, 2800 AK Gouda
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl