februari 2009
In deze nieuwsbrief:
Van ondergrond naar overdracht: Basiscursus aantekening didactiek


De BodemBreedAcademie organiseert dit voorjaar in samenwerking met Bureau Stroom een snelcursus didactiek voor opleiders en docenten aan de BBA. Het is een cursus om docenten en vakmensen die onderwijs aanbieden in de BBA tools te geven om hun lessen en trainingen structuur te geven.
Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft de deelnemer inzicht in de didactische basisprincipes van onderwijsleergesprek, presentatie en groepswerk.
 • Heeft de deelnemer beter zicht op zijn persoonlijk functioneren voor en met de groep.
 • Kan de deelnemer een les adequaat voorbereiden en weet hoe adequate leervragen gesteld kunnen worden.
 • Maar de deelnemer weet vooral vanuit zijn eigen kracht meer inspiratie in de cursus te brengen.

De cursus bestaat uit drie dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur en wordt gegeven op de BodemBreedAcademie in Gouda.
De cursusonderdelen zijn:
Dag 1 (17 februari):

 • Effectief en inspirerend onderwijs
 • Presenteren
 • Lesvoorbereiding

Dag 2 (4 maart):

 • Werkvormen
 • Vragen
 • Reflecteren

Dag 3 (datum nader te bepalen)

 • Ontwikkelen eigen cursusmateriaal

Nog meedoen kan. Neem contact op met:
Rian Janse - secretaris of Cor Neeft - coördinator BBA
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl

BodemBreedAcademie in samenwerking met:

Opleiding bodemadviseur

Het bodemwerkveld is veelzijdig en afwisselend. Een echte bodemopleiding bestaat niet. Veelal is het 'training on the job'. De gezamenlijke adviesbureaus hebben behoefte aan een opleiding om instappers uit andere vakgebieden c.q. doorgroeiers (bijvoorbeeld veldwerkers) op een praktische wijze op te leiden tot bodemadviseur. De bodemadviseur is de rechterhand van de projectleider.

De BodemBreedAcademie start met een leergang voor bodemadviseurs. Een modulair opgezet cursusprogramma waarbij iedere module afzonderlijk gevolgd kan worden en waarbij alle modulen met elkaar een integrale opleiding vormen. De opleiding bestaat uit 6 modulen van elk drie lesavonden. De modulen zijn: 

1. Bodemsanering en wetgeving (Geofox-Lexmond)

2. Bodemonderzoek (DHV)

3. Bodemsaneringstechnieken (Witteveen en Bos)

4. Specifieke gevallen (Royal Haskoning)

5. Grondverzet (Lankelma Ingenieursbureau)

6. Rapporteren en adviseren (Oranjewoud)

 

Tussen haakjes is weergegeven welke bureaus de modulen verzorgen. De opleiding wordt aanbevolen door de VVMA en de ONRI. De modulen waren in eerste instantie bedoeld voor medewerkers van adviesbureaus. Vanwege de breedte en kwaliteit van de opleiding hebben ook medewerkers van overheden zich aangemeld. De kosten per module van drie lesavonden bedragen 550 euro per deelnemer. De opleiding kan per module worden gevolgd. In december 2009 is er een facultatief examen.

 

In januari is de eerste module van start gegaan bij DHV in Groningen. In maart start module 1 voor West-Nederland bij Royal Haskoning in Rotterdam. Voor de exacte data van de modules zie www.bodembreedacademie.nl

 

BodemBreedAcademie in samenwerking met:

Online commissieruimte voor projectdeelnemers BBA

Via de link https://samenwerken.curnet.nl  hebben projectdeelnemers van de BBA de mogelijkheid om online documenten uit te wisselen. Via een login met een gebruikersnaam en wachtwoord wordt automatisch toegang verkregen tot één of meerdere online werkplekken. Leesstukken in de vorm van documenten zijn hier te vinden en projectdeelnemers kunnen ook zelf documenten plaatsen. Dit platform wordt door CURNET gefaciliteerd, diverse CURNET gelieerde organisaties maken ook gebruik van dit platform.

Wilt u ook toegang tot deze omgeving, neem contact op met:
Rian Janse - secretaris BBA
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl

Examenreglement milieukundig begeleider

De cursus milieukundig begeleider zal op korte termijn kunnen worden afgesloten met een examen. Dat hierbij heel wat komt kijken blijkt alleen al uit de lijst met betrokken actoren: een voorbereidende werkgroep, een externe onafhankelijke partij (Hobéon SKO), een nog te benoemen examencommissie, het CCvD bodembeheer, het bestuur SIKB en de Opleidingsinstituten.

De examencommissie wordt benoemd door het CCvD bodembeheer om de ontwikkeling van de examens en de beoordeling van de kandidaten te begeleiden. De examencommissie levert ook de expertise op het gebied van het werk van de milieukundig begeleiders. Hobéon SKO is hierin het examenbureau dat o.a. de examens beheert en de kandidaten registreert. De aanmelding is persoonlijk en verloopt online via een aanmeldingsformulier op de site van de BodemBreedAcademie. De BodemBreedAcademie zorgt voor overdracht van de kandidaatgegevens aan Hobéon SKO.

De exameneisen voor het te examineren vakgebied zijn opgenomen in een examenreglement. De omschrijvingen van de kennisvelden zijn opgenomen in het functiedocument milieukundig begeleider.

De examens worden - indien daarvoor voldoende belangstelling bestaat - tenminste tweemaal per jaar bij de BodemBreedAcademie in Gouda georganiseerd. Eén uitvoering is voorzien eind februari / begin maart, de tweede begin september. In overleg met Hobéon SKO kunnen aanvullende examenmomenten worden georganiseerd als daar vraag naar is.

De examenvragen en cases en het antwoord- en beoordelingsmodel worden door de leden van de examencommissie ontwikkeld. De vragen worden opgenomen in een examenbank die door hbs wordt beheerd. Het examen bestaat uit een theorietoets van ca. 32 vragen verdeeld over:

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodemsanering;
 • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering;
 • Processturing en administratie;
 • Verificatie en rapportage.

Daarnaast worden twee praktische cases behandeld waarbij ook beeldmateriaal kan worden gebruikt.

De uitslag van het examen - inclusief een overzicht van de behaalde punten voor de afzonderlijke onderdelen - wordt door de secretaris van de examencommissie binnen 3 weken na het examen via email aan de kandidaat bericht.

Een kandidaat heeft recht op één herkansing wanneer één van de twee onderdelen als onvoldoende wordt beoordeeld. Het herexamen wordt minimaal 1 maand na het bekend worden van de uitslag afgenomen in de vorm van een mondeling examen op basis van een praktijkcase. Dit mondelinge examen zal worden afgenomen door twee examinatoren.

Aan degene die voor de examens is geslaagd wordt het 'Bewijs van vakbekwaamheid MKB' uitgereikt. Precieze voorwaarden (aanmelden, prijs etc.) zullen t.z.t. worden gepubliceerd op de websites van de BBA, SIKB en hbs.

BodemBreedAcademie in samenwerking met:

 

Terugblik op cursusdag 'Innovatieve onderzoekstechnieken' op 17 november 2008


Jan Russcher, Projectmanager Stichting Bodemsanering NS, blikt terug op de cursusdag 'Innovatieve onderzoekstechnieken' op 17 november 2008:

"Het ontwikkelen van innovatieve, alternatieve en nieuwe onderzoekstechnieken vind ik belangrijk. Dat geldt voor veel beleidsvelden en zeker ook voor het beleidsveld 'bodem'. En dan is het natuurlijk van belang om er achter te komen welke alternatieve onderzoekstechnieken waar en wanneer gebruikt kunnen worden. Ik vond het dan ook een prima initiatief dat de BodemBreedAcademie die gelegenheid bood tijdens de cursusdag 'innovatieve onderzoekstechnieken' op 17 november jl. Hierdoor konden we kennis nemen van diverse alternatieve technieken en, niet onbelangrijk, als vakmensen onder elkaar discussiëren over de voor- en nadelen. Trouwens ook een goed moment, nu er gewerkt wordt aan een aanpassing van de bestaande (al heel oude) protocollen voor het nader bodemonderzoek. Ik stond versteld van de enorme hoeveelheid alternatieve technieken die er blijkbaar bestaan. Het is dan wel zaak om daarin het kaf van het koren te kunnen scheiden. Daarbij ga ik er overigens van uit dat een goede techniek zichzelf bewijst. Voorwaarde is wel dat een goed alternatief als een volwaardige onderzoeksmethode wordt 'erkend'. Ook door de bevoegde gezagen. Zo niet, dan ontbreekt er een belangrijke stimulans voor het in praktijk brengen van een nieuwe techniek. Zelf ben ik er van overtuigd dat alternatieve en bestaande technieken elkaar zodanig kunnen aanvullen dat een beter onderzoeksresultaat wordt verkregen en vaak tegen minder kosten".
 
Ook geïnteresseerd in de cursus 'Innovatieve onderzoekstechnieken'? In 2009 wordt de cursus herhaald. Houd de website www.bodembreedacademie.nl in de gaten voor de nieuwe datum.

Cursus maandkalender

Agenda februari 2009

16 februari 2009
Deskundig Leidinggeven Projecten verontreinigde grond (DLP)

Na het doorlopen van de cursus DLP heeft de cursist de vereiste kennis en kunde zoals vermeld in de CROW publicatie 132. Te weten: kennis van de risico's bij het werken met verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen, veiligheidsmetingen en normeringen.

BEST Opleidingen b.v.  www.bestopleidingen.nl
Contact & Info: Robbert van Dijk - tel: 0347 357260 e-mail: robbert@bestopleidingen.nl

16 februari 2009
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Na het volgen van de opleiding kan de kandidaat deelnemen aan het landelijk examen DTA, conform SC 510. Hij mag daarna zelfstandig aan asbestverwijderingsprojecten werken.

BEST Opleidingen b.v.  www.bestopleidingen.nl
Contact & Info: Robbert van Dijk - tel: 0347 357260 e-mail: robbert@bestopleidingen.nl

26 februari 2009
Aansturen en begeleiden van Bodem Informatie Medewerkers (BIMs)
Om als beheerder of afdelingshoofd Bodem Informatie Medewerkers (BIMs) goed aan te kunnen sturen en/of te begeleiden is er basiskennis nodig van het verwerken en gebruiken van bodemonderzoeksdata. Eco Select B.V. biedt hiervoor een gerichte cursus aan. De focus ligt op het functioneel omgaan met data van Bodem Infomatie Systemen (BIS), dus is niet specifiek gericht op het werken met een bepaald BIS systeem.

Eco Select B.V. www.ecoselect.nl
Contact & Info: Beumer - tel: 030 2394350 e-mail: beumer@ecoselect.nl

26 februari 2009
Opleiding tot Bodem Informatie Medewerker (BIM)

De opleiding IBIS van Eco Select B.V. leidt werknemers met een beperkte milieu-achtergrond op tot Bodem Informatie Medewerker (BIM). De focus ligt op het functioneel omgaan met data van Bodem Infomatie Systemen (BIS), dus is niet specifiek gericht op het werken met een bepaald BIS systeem.

Eco Select B.V. www.ecoselect.nl
Contact & Info: Beumer - tel: 030 2394350 e-mail: beumer@ecoselect.nl 

Contact

BodemBreedAcademie

Rian Janse - secretaris / Cor Neeft - coördinator BBA
Groningenweg 10, 2803 PV Gouda - Postbus 420, 2800 AK Gouda
T: 0182 540 850 - info@bodembreedacademie.nl