Disclaimer

Aansprakelijkheid
De site van de bodembreedacademie biedt een platform waarop cursusaanbieders hun aanbod kunnen vermelden. Ten aanzien van deze informatie wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid hiervan. De BodembreedAcademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de gelinkte websites wordt gepubliceerd. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De cursusgegevens, de verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de BodembreedAcademie website. De BodembreedAcademie geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Kwaliteitsgarantie
Het opnemen van de cursussen dan wel cursusinstituten in het gegevensbestand op deze website is er op gericht om de doelgroep goed en volledig te informeren omtrent het aanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, biedt de BodemBreedAcademie geen enkele kwaliteitsgarantie. Noch van het cursusaanbod, noch van het instituut welke het aanbod realiseert, de docenten, trainers die het aanbod verzorgen, noch van het cursusmateriaal dat wordt gebruikt. BBA wijst in deze iedere verantwoordelijkheid af mbt de informatie en aan het vermelden van de informatie kunnen dus ook geen enkele rechten worden ontleend.

Copyright & bronvermelding
Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Wanneer men besluit tot overname van gegevens,  geschiedt dit op geheel eigen verantwoordelijkheid en  aanvaardt de BodemBreedAcademie geen enkele aansprakelijkheid. Denk hierbij aan bronvermelding en copyright.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden.
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de BodembreedAcademie.