Bodembreed academie / Cursus grondwater Royal Haskoning
Cursus grondwater Royal Haskoning

Gemeenten moeten een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het grondwaterbeheer en de informatievoorziening over grondwater in het stedelijke gebied. Via de zogenaamde ‘loketfunctie’ is de gemeente het eerste aanspreekpunt over grondwater voor haar burgers.

Om deze functie naar behoren te kunnen vervullen, is het voor gemeenten van groot belang te beschikken over voldoende informatie van goede kwaliteit die ook goed toegankelijk is. De cursus ‘grondwater in stedelijk gebied’ gaat in op verschillende aspecten van grondwater. Zo komt relevant beleid aan bod en wordt de grondwaterproblematiek afgezet tegen mogelijke oplossingsrichtingen. Ook geven we specifiek aandacht aan de mogelijkheden rondom het opzetten en beheren van een grondwatermeetnet.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

Beleid rondom grondwater:
Wat gaat er veranderen en wat moet een gemeente daar in de praktijk aan doen? Wat is de relatie met de provincie of het waterschap?

Gemeente en grondwater:
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente en hoe zijn die wettelijk verankerd?  Wat is de loketfunctie? Welke relatie is er met de verbrede rioolheffing?

Grondwaterproblematiek:
Waar heeft grondwater allemaal relatie mee? Hoe werkt het (stedelijk) grondwatersysteem? Welke problemen kun je tegen komen rondom grondwater? Hoe kun je deze problemen voorkomen of oplossen?

Grondwatermeetnet:
Hoe zet ik een grondwatermeetnet op? Waar komen mijn meetpunten en hoeveel meetpunten moet ik hebben?

Grondwaterinformatiesystemen:
Hoe richt ik een grondwaterinformatiesysteem in? Met welke informatie vul ik dat systeem? Welke informatie rapporteer ik en op welke manier?

De cursisten werken rondom de bovengenoemde onderwerpen aan verschillende praktijkvoorbeelden.

http://www.waterindestad.nl/nl-nl/grondwater/Pages/CursusGrondwater.aspx